NGÀNH TUYỂN SINH - CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Kế toán (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp): 100

Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành: Ngân hàng): 100

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Marketing): 80

Kinh tế (chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực Tài chính): 80